Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Nowy Targ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej eurzad.nowytarg.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2018 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.07.2018 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2024 r. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Foryt.

E-mail: mariusz_foryt@um.nowytarg.pl

Telefon: 18 2611296

Ta sama droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Kazdy ma prawo do wystapienia z zadaniem zapewnienia dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegos ich elementu. Mozna takze zazadac udostepnienia informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, na przyklad przez odczytanie niedostepnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartosci filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierac dane osoby zglaszajacej zadanie, wskazanie, o która strone internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jezeli osoba zadajaca zglasza potrzebe otrzymania informacji za pomoca alternatywnego sposobu dostepu, powinna takze okreslic dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizowac zadanie niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe, podmiot publiczny niezwlocznie informuje o tym wnoszacego zadanie, kiedy realizacja zadania bedzie mozliwa, przy czym termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 miesiace od dnia wystapienia z zadaniem. Jezeli zapewnienie dostepnosci cyfrowej nie jest mozliwe, podmiot publiczny moze zaproponowac alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostepnosci lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszacy zadanie mozne zlozyc skarge w sprawie zapewniana dostepnosci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyzej procedury mozna takze zlozyc wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostepnosc architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Nowy Targ nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W celu osób o ograniczonej mobilności wyodrębniono tzw. Biuro Obsługi Niepełnosprawnych, usytuowane na parterze budynku, zaś wjazd do budynku umożliwia zamontowana platforma – winda dla osób niepełnosprawnych (wejście od podwórza od ul. Krzywej). Obok Biura Obsługi Niepełnosprawnych zamontowano telefon umożliwiający przywołanie pracownika Biurem Obsługi Mieszkańców, który umożliwi załatwienie sprawy, bez konieczności poruszania się po piętrach budynku. Obok budynku Urzędu usytuowane są dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystapienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne zaladowanie zawartosci strony.

Serwis jest dostosowany do obslugi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomoca klawiszy:

  • TAB - przejscie do nastepnego elementu mozliwego do klikniecia,

  • SHIFT + TAB - przejscie do poprzedniego elementu mozliwego do klikniecia,

  • ENTER - wykonanie domyslnej akcji, zwykle wcisniecie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej czesci strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych czesci ekranu, unikalne tytuly stron umozliwiaja rozróznienie kazdej strony, zdjecia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuly opisujace dany odnosnik bardziej szczególowo.

Za pomoca skróconego menu mozna dostac sie bezposrednio do:

  • tresci
  • menu ulatwien dostepu
  • menu glównego
  • mapy strony